acrilico su tela 120 x 70

acrilico su tela 120 x 70

acrilico su tela 120 x 70