acrilico su tela 80 x 80

acrilico su tela 80 x 80

acrilico su tela 80 x 80